خانه / تیم کردپلاس
تیم کردپلاس

تیم کردپلاس

تیم کردپلاس

ما در کردپلاس تلاش می کنیم اکوسیستم کارافرینی و استارتاپی کردستان، پایگاهی برای آموزش و رشد داشته باشد.

راهبران کلیدی

باسط رستمی
راهبر استراتژیک
دکتر خبات نسائی
مدیر مسئول نشریه و مشاور
بهزاد پیروزی
راهبر فنی-تخصصی
سپیده حاجتی
سردبیر ماهنامه کردپلاس

همکاران کلیدی کردپلاس

شبنم فیضی خزائی
متخصص آموزش مهارتی
بشری مهاجر
متخصص حوزه گردشگری
محمد ویسی
مدیرعامل شرکت الند
محمد کریمی
همبنانگذار استارتاپ قیچی
بهمن خضر
مدیر محتوای ارباکو
محمد قاسمی
همبنیانگذار نوین توریسم
محسن ابراهیم زاده
مشاور استراتژی
علیرضا حمیدی
مدیر ارشد فناوری شرکت الند

حامیان سازمانی

مرکز کارافرینی
مرکز کارافرینی و ارتباط باصنعت
معاونت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه کردستان
معاونت ریاست جمهوری
کردپلاس
شما می توانید حامی بعدی ما باشید

محصولات آکادمی نوین موقتا رایگان شد!!! رد کردن