خانه / دیجیتال مارکتینگ / ده تکنیک کشنده بازاریابی عصبی برای تسخیر مشتریان بیشتر
بازاریابی عصبی چیست

ده تکنیک کشنده بازاریابی عصبی برای تسخیر مشتریان بیشتر

بازاریابی عصبی؛درقالب یک پارادایم

امروزه حواس،تجربه هاواحساسات مصرف کنندگان باعنوان پارادیم بازاریابی عصبی  مطرح می شوند. بازاریابان درسراسردنیابه منظورپذیرش و هماهنگی باتحولات،مسیرتوسعه بازاریابی رابراحساسات انسانها متمرکزکرده اند.بسیاری ازمصرف کنندگان انواع محصولات را براساس احساسات،تصورات ذهنی وهیجاناتی که محصولات برای آنهاایجادمی کنندخریداری ومصرف می کنند.

بازاریابی عصبی

 دربازاریابی با توجه به اینکه۹۵درصدازتصمیمات ما و نیزمشتریان درناخودآگاهمان شکل می گیرند بزرگترین شرکتهای جهان سعی می کنند ناخودآگاه مشتری راهدف بگیرندوازهرطریقی وارد ناخودآگاه اوشوند. دراین میان بازاریابی عصبی دانش تازه ای است که توانسته درمدتی کوتاه مناسبات میان مشتریان با بازاریابان و فروشندگان رادستخوش تغییر سازد.

کاربردهای این دانش باعلوم وفناوری های جدیددرهم آمیخته و هرروزجنبه جدیدی ازآن بروزوظهورمی یابد.یکی از کاربردهای استفاده ازاین دانش دربازاریابی اینترنتی است.تسلط به ویژگی هاو ساختارهای مشترک مغزانسان وناخودآگاهش موجب می شودکه بازاریابی اینترنتی علاوه برکارپسندبودن ، اصطلاحا مغزپسند باشد  یعنی وب سایت های مغزپسند باتوجه به ساختاروعملکردمغزانسان طراحی و موجب انگیزش مغزکاربران می شود .

بازاریابی عصبی چیست؟

بازاریابی از زمان انسان های اولیه شروع شد.این علم باتدریس دوره هایی درمورد خرده فروشی درنیمه اول قرن بیستم درآمریکا بعنوان مبحثی جدید شروع شد.اقتصاددانان که سرگرم تئوریهای خودبودندزنجیره قیمتها ازتولیدکننده عمده وخرده فروشی راتوضیح نمیدادند بنابراین بازاریابان اولیه این شکاف فکری که اقتصاددانان نادیده می گرفتند را پرکردند.

مفهوم بارایابی عصبی درسال۱۹۹۰ توسط روانشناسان دردانشگاه هاروارد مطرح گردید. این دانش برلزوم درنظرگرفتن بررسی رفتارمصرف کننده ازدیدگاه مغزانسان تاکید می ورزد

.بازاریابی عصبی درزمره ی مطالعات بین رشته ای جدید و نوظهوری است که به درک بهترعملکردمغزکمک می کندوازاین طریق موجب بهبودعملیات بازاریابی وفروش می شود. بازاریابی عصب محور،مرزمیان علوم عصبی، روانشناسی وبازاریابی است که برواکنش های احساسی وشناختی مصرف کنندگان به مهارتهای بازاریابی تمرکزدارد و هدف آن انتقال بهتر پیام های بازرگانی به دیگران وافزایش احتمال خریدتوسط مخاطب است که باعث کاهش بودجه بازاریابی وتبلیغات می شود.

هدف دانش بازاریابی عصبی در فضای آنلاین  غلبه بر.مشکل بی تصمیمی درفضای آنلاین وتحریک مغزقدیم بوسیله عناصراینترنتی است

نوع رفتار و عملکرد مغز می تواند تاثیربسزایی برچگونگی طراحی وب سایت ها و بازاریابی آنلاین بگذارند بطوریکه به دارندگان وگردانندگان آن اجازه دهدتاکاربران رابه کمک هدف مطلوب(خریدآنلاین)هدایت کنند.

تکنیک های بازاریای عصبی


کاربردهای بازاریابی عصبی درمحیط آنلاین

۱ـ انتخاب هوشمندانه عکسهای سایت وپردازش تصاویردرذهن کاربران

اغلب دارندگان سایت درانتخاب عکس برای صفحات سایت بسیار سطحی عمل می کنندانتخاب عکس های مناسب برای سایت تاثیرزیادی برمخاطب میگذارد.مردم زمانیکه چیزی راتصویرسازی می کنندمی توانند باسرعت ودقت بیشتری آن را بیاموزند بنابراین بایدازتصاویربه شکل مناسب وتعدادکافی دروب سایت بهره برد چنانچه مقصود،فروش محصول بصورت آنلاین است بایدبه اندازه کافی  و از زوایای مناسب از محصول خودعکس قرارداده شود و یا اگر چنان چه خدمتی به فروش می رسد تصاویرواقعی ازکارکنان درحین انجام کارروی سایت قرارداده شود.

تشابه مهمترین موضوعی است که بایددرانتخاب عکس های سایت رعایت شود پس باید درسایت ها ازعکس هایی  که به شرایط واقعی بازدیدکننده شبیه است استفاده شودچون تشابه عامل بسیارمهمی درجلب توجه مشتری می باشد.

۲ـ اثرتاییدجمع

تصمیمات  خرید ما بشدت متاثر از دیدگاه های دیگران است چون انسان اغلب کاری راانجام می دهد که مورد تایید جمع  است حال برای استفاده از این ایده باید سعی کنیم آن را دروب سایت خود نشان دهیم افراد دیگری وجوددارندکه قبلابه این سایت مراجعه وحتی خریدکرده اندبعنوان مثال:

  • نظرات مشتریان قبلی رادرصفحه محصول نمایش دهیم یعنی امتیازی که مشتریان به این موضوع داده اند را نشان دهیم.
  • ایجاد یک  فایل رایگان برای دانلود بر روی سایت که نشان می دهداین دانلودبرای چند هزار بار دانلود شده است.
  • همچنین اگر ارائه  آمار فروش  مشکلی  ایجاد نکند حتی می توان تعداد فروش محصولات رانمایش داد.

۳ـ سیستم های پیشنهاد دهنده

سیستم های پیشنهاد دهنده  الگوریتم هوشمندی هستند که به بازدیدکننده سایت، محصولات خاصی راپیشنهاد می کنند ومی توانند تاثیر قابل توجهی برمیزان فروش وب سایت داشته باشند. سایت آمازون نمونه بسیارخوبی درزمینه سیستمهای پیشنهاد دهنده است. سایتهایی که محصولات بسیارزیادی رابه نمایش میگذارند هیچگاه نباید محصولات را از جدید به  قدیم مرتب کنند و درصفحه نمایش دهندچون اینکارباعث افت شدید فروش می شود.

۴ـ درخواستهای کوچک دردنیای وب

طبق آزمایشات  بازاریابی عصبی، وقتی  افراد ابتدا با درخواست منطقی وکوچکی ازطرف ما مواجه می شوند احتمال قبول درخواست بعدی افزایش می یابد همینطوربرای افزایش فروش محصولات سایت کافی است ازاعضادرخواست کوچک ومعقولی داشته باشند مثلا ایمیلی برای اعضا ارسال کنیدوازآنها بخواهید یک کاتالوگ رایگان دانلودکنند و سپس  چند روز بعد درخواست  بزرگتر یا حتی خرید را مطرح کنیداین ایده در نهایت سادگی بسیارکاربردی و قدرتمند است این کاراحتمال مایل شدن افرادبه خربد را افزایش می دهد.

۵ـ ارائه گزینه های مناسب

هر چه مشتری راحت تر بتواند انتخاب کنداحتمال خرید او بیشتر میشود.یکی ازعواملی که باعث کاهش فروش می شود، پیچیدگی انتخاب گزینه مناسب است انتخاب یک مورد بین  موارد زیاد ذهن را خسته می کنند،باعث انصراف ازخرید می شود. دربسیاری از موارد بهتر است دو یا سه گزینه به مشتری پیشنهاد داده شود تا مشتری بتواند راحت تر و با  اطمینان  بیشتر دست  به  انتخاب بزند. در بسیاری  از آزمایشات وتحقیقات نیز مشاهده  شده است که هرچه گزینه های کمتری به مشتری ارائه شود درصد خرید مشتری بیشترمی شود.

٦ـ افزودن گزینه های نامعقول

فرایند خرید در تصمیم گیری خلاصه می شود اگر فرد تصمیم بگیرد حتما خواهد خرید. انتخاب بین دوگزینه نزدیک به هم کاربسیاردشواری است وتصمیم گیری  را سخت می کند همچنین ممکن است باعث انصراف از خریدشود .گزینه های نامعقول محصولاتی هستندکه به فروش محصولی دیگرکمک می کنند، خود محصول  نامعقول شاید فروش نداشته باشد ولی  باعث   تسهیل تصمیم گیری برای مشتری می شود.

۷ـ کمیابی

هرگاه محصول یاخدمتی کمیاب شود ارزش ذهنی آن بالاتر می رود و درخواست ها بیشتر می شود در واقع هرچه یک کالا کمیاب تر می شود و روبه  اتمام است؛ استقبال ازآن بیشترمی شود. یکی ازفرصت ها برای بازاریابان محصول، زمانی است که آن محصول تمام می شود و مشتریان باید برای خرید مدتی صبرکنند اگر محصول یا خدمتی همیشه دردسترس باشداین ذهنیت ایجاد می شود که آن محصول با ارزش نیست و نباید برای خرید عجله کرد لذا نمایش محصولات  موجود در انبار بر روی سایت وکاهش موجودی انبار بازدیدکنندگان راترغیب می کند تا زودتر خرید خودرا انجام دهند.

۸ـ نغع سریع ولحظه ای

مغز قدیم همواره به دنبال نفع سریع و لحظه ای است وبجای بررسی عواقب دراز مدت ترجیح  می دهد به سود لحظه ای  بیاندیشد. درواقع ضرب المثل “سرکه نقدبه ازحلوای نسیه است” یک ایده مهم بازاریابی عصبی رابیان میکند.درفروشهای آنلاین بهتراست به یک نفع لحظه ای اشاره شود.نفع سریع و لحظه ای حس برنده بودن رادر فرد ایجاد می کند و باعث می شود که فروش محصول بیشتر شود.

۹ـ نحوه قیمت گذاری

در قیمت گذاری محصولات وخدمات تاجای ممکن باید از قیمت های نهایی استفاده شود،قیمتی که دیگرهیچ مبلغی (هزینه ارسال و…) به آن اضافه  نخواهد شد. بااین کار یکی از عوامل عدم فروش کاهش خواهد یافت علاوه برآن بهتراست قیمتی که درسایت درج شده است،توجیه شود.توجیه قیمت حس خوبی رادرمشتری ایجاد می کند و می تواند باعث افزایش خرید بیشتر مشتری شود.

۱۰ـ نشان دادن تعدادصفرها

قیمت محصولات در ایران چندین صفر دارند برای مثال قیمت یک کتاب ۹۰۰۰۰ ریال  است. وقتی قیمت ها از ریال به تومان تبدیل شود استقبال خرید بیشتر می شود. زمانی که هدف، نمایش قیمت محصول برای مشتریان است بایستی ازحداقل صفرممکن استفاده شودو هنگامی که مقصود، نشان دادن هزینه هایی است که توسط فروشنده وصاحب سایت پرداخت شده است،باشدبایداین مبلغ باحداکثرصفرممکن نشان داده شود.

نورومارکتینگ

سخن آخر در باب بازاریابی عصبی

می توان گفت از مهم ترین بخش های یک تجارت، بازاریابی است و موفقیت  آن می تواند تمامی جنبه های مختلف یک کسب وکار را تحت تاثیر قرار دهد. قطعا فروش بیشتر به درآمدزایی بیشتر کمک خواهد کرد. در حقیقت بازاریابی بعنوان یک فرایند مدیریتی-اجتماعی صورت می پذیرد  و یک  استراتژی است که توسط یک شرکت در جهت برقراری ارتباط با مشتری استفاده می شود. موفقیت بازاریابان برای تاثیرگذاری بر رفتار مصرف کننده تاحدزیادی به درک صحیح رفتار مصرف کننده بستگی دارد. 

بازاریابی عصبی این فرصت را در اختیار بازاریابان قرار میدهد تا با درک اصول وپایه ی مکانیزم تصمیم گیری ،  به یک سطح برتراز دانش رفتارمصرف کننده دسترسی پیداکنند وبه واسطه تمرکز بر ناخودآگاه فرد افکار،هیجانات واحساسات افراد،تصمیم خرید را درآنها ایجاد ومصرف کنندگان را روانه ی کانال های خرید نمایند.

تولید محتوای اثربخش دروب سایت ونگارش موثرآن به کمک بازاریابی عصبی، نیازمندتمرکزدربخش تصمیم گیرنده مغز، ویژگی ها و ساختارهای مشترک مغزانسان وناخود آگاهش می باشد.به گونه ای که وب سایت ها علاوه برکارپسندبودن، اصطلاحا مغزپسند باشند که باعث می شود یک فروش فوق العاده وفراتر از تصورات صورت بگیرد.

 

درباره ی shajati s shajati71

shajati s shajati71
دانشجوی کارشناسی ارشد هستم و سردبیر ماهنامه کردپلاس هم هستم

مطلب پیشنهادی

قیمت گذاری کالاهای لوکس

قیمت گذاری در استراتژی های لوکس گرایی؛داستان رولکس و ادیداس

شرکت‌ها به‌طورکلی از روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی برای قیمت‌ گذاری محصولات خودشان در زمان بازاریابی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات آکادمی نوین موقتا رایگان شد!!! رد کردن